Sözler - Dua

Gösterim

küçült - kapat X
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

ياَاللهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحيمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقَيوُّمُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدّوُسُ

İsm-i Àzam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyân'ın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübârek yardımcılarını Cennet-ül Firdevs'te saadet-i ebediyyeye mazhar eyle, âmîn. Ve hizmet-i îmâniyye ve Kur'aniyyede dâima muvaffak eyle, âmîn. Ve defter-i hasenatlarına Sözler Mecmuasının herbir harfine mukabil bin hasene yazdır, âmîn. Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsân eyle âmîn. Yâ Erhamerrâhimîn! umum Risale-i Nur Şâkirdlerini iki cihanda mes'ud eyle, âmîn. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle, âmîn. Ve bu âciz ve bîçâre Said'in kusuratını afveyle, âmîn...

Umum Nur Şâkirdleri nâmına
Said Nursî (R.A.)

Lügat Sözlük

ÂCİZ - Güçsüz, kuvvetsiz.

BÎÇARE - Çaresiz, zavallı.

CİNNÎ - Cinlere âit ve onlarla ilgili.

HASENE - İyilik, güzellik, hayırlı amel; Allah rızâsına uygun iş.

İHLÂS - Yapılan ibâdet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakîki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızâsını esas maksat edinmek.

İHSAN - İyilik etmek, bağışta bulunmak.

İNSÎ - İnsana ait ve onunla ilgili.

MAZHAR - Nâil olma, şereflenme, kavuşma, ortaya çıkma ve görünme yeri.

MÜBÂREK - Bereketlenmiş, uğurlu, hayırlı.

MUHÂFAZA - Korumak.

MUKABİL - Karşı, karşılık olarak, bedel.

MUVAFFAK - Başarılı.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SEBAT - Dayanmak, kararlı olmak.

UMUM - Hep, bütün, cümle, herkes.