Emirdağ Lâhikası - Risale-i Nur (Şiir)

Gösterim

küçült - kapat X
Risale-i Nur

Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu.

Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu.

Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu.

Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır bu.


Mişkat-ı misbahtan menşur-u hakikat-ı Kur’ân dır bu.

Mevsim-i asarda yekta bir gülistandır bu.

İrşad-ı feth-i keşifte serencam-ı hidayettir bu.

Sefine-i necatta sırr-ı menzile vusule kaptandır bu.


Leyle-i zulmet-i cehilde nur-u çırağ-ı Yezdandır bu.

Gamgin gönüllerde behçet-i ferah feza-yı şadümandır bu

Şems-i Kur’ân dan akseden nur-u irfandır bu.

Sultanü l-eser ve zübdetü l-meani-i tefsir-i Furkandır bu.


Şeref-i Ehl-i Beyt ve teşci-i Gavs-ı Azamdır bu.

Etba-i Ehl-i sünnet ve iklim-i marifette sultandır bu.

Maden-i marifet ve ibraz-ı şefkatte ümmü l-enamdır bu.

Cism-i velayette evliyaya ruh-u feza-yı candır bu.


Kevkeb-i muhakkıkinde mü minlere ata-yı Sübhandır bu.

Vahdet-i mevcud ve rahının semasında kehkeşandır bu.

İlm ü marifet bahrinde dürr-i yekta-yı mercandır bu.

İlm ü hakikatte şuledar mahitab-ı ahirzamandır bu.


Müstağrak-ı envar-ı safada gelen bahardandır bu.

Teslim-i rıza ve nezahet-i istiğnada aynı iz andır bu.

Risale-i Nur talebelerine hakikat-i kıble-i imandır bu.Halil İbrahim (r.h.)


• • •

Lügat Sözlük

ESMÂ - Adlar, nâmlar, isimler.

HALÎL - Dost.

MÂRİFET - Bilgi, bilme, tanıma, hüner, anlatma, övme.

MENZİLE - Mertebe.

MEVCUD - Var olan, vücut sahibi, varlık.

RIZA - Razı oluş. Memnunluk, hoşluk.

ŞÛLEDÂR - Alevli, ışıklı.

SÜNNET - Peygamberimizin söylediği söz, yaptığı hareket ve başkalarının yapıp da hoş karşıladığı davranışlar.

Ü - ve.

YEKTA - Tek, eşsiz, yalnız.