Emirdağ Lâhikası - Kısa Bir Tercümesidir

Gösterim

küçült - kapat X

Kısa bir tercümesidir
Şimdi, bundan kırk bir sene evvel ve eski Harb-i Umumînin az evvelinde başlamış olduğu İşârâtü’l-İ’câz’ın "İfadetü’l-Meram"ında diyor ki:
Madem Kur’ân-ı Mu’cizi’l-Beyan ulûm-u hakikiyenin envâına câmi ve umum asırlarda umum tabakat-ı beşeriyeye müteveccih bir hutbe-i ezeliyedir. Elbette,

Lügat Sözlük

CÂMÎ - Kapsayıcı;birçok şeyle alâkalı olan; toplayan ve ihtivâ eden.

MÜTEVECCİH - Yönelmiş, dönmüş, bir yere doğru yola çıkan.

UMUM - Hep, bütün, cümle, herkes.