Emirdağ Lâhikası - Heyet-i Sıhhiyeye

Gösterim

küçült - kapat X
Heyet-i Sıhhiyeye,
On beş sene evvel Rehberin başında yazıldığı gibi, bazı gençler kendilerinin hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillâh için o rehber dersini verdim.
O risale, bir iki haşiye müstesna, hem Isparta hükûmeti, hem Denizli Mahkemesinde, hem Ankara’nın ağır ceza ve temyiz Mahkemesinin iki sene ellerinde kalması neticesinde beraat kazanması ve tamamen Risale-i Nur Külliyatı, rehber de içinde olduğu halde iade edilmesi ve bir nüshası Ankara emniyet Müdürünün eline geçmesi ile, Rehberin başında yazıldığı gibi, birtek kelimesine ilişmesiyle âhirinde gelen cümleyi okuyunca hakikati anlaması ve intişarına mâni olmaması, hem binlerce nüsha intişar ettiği halde hiçbir yerde bir zarar, bir itiraz görülmemesi, hattâ Mersin’in Tarsus kazasında birkaç Nur kitaplarını müsadere ederek Gençlik Rehberi de içinde olduğu halde Ankara’ya gönderilip tetkik ettirildikten sonra, vilâyetin emriyle tamamen serbesttir diye resmî vesika vermeleri ve İstanbul’da tab edildiği zamanda kanunen beş altı makama gönderildiği ve ellerinde beş altı ay kaldığı halde ilişmemeleri, Rehberin ehemmiyetini ve kanunen dahi serbest olduğunu ispat ediyor.
Sonra binden fazla gençler Ankara ve sair vilâyetlerin mekteplerinde ondan vatan, millet, ahlâk cihetinde istifade ettikleri ve hiç kimse zarar görmediği halde, birden, hiçbir medâr-ı mes’uliyet olmayan bir iki kelimeye yanlış mânâ vermek, meselâ "Gençlik Rehberi" namını vermekle bir suç mevzuu yapmışlar.
Biri de müellifi tab etmemiş, kendi biçare hasta yatağında iken, gençler tab ettikleri halde, şahsî nüfuz temini için yazılmış diye suç mevzuu yapıp, tab edene değil de, müellifini ağır cezaya vermek, hem zorla oraya celb etmek, halbuki on beş sene evvel yazılmış ve af kanunu ve mürur-u zamanı, hem beraati görmüş, öyleyse bütün bütün kanunsuz olarak bir garaza binaen müellifine bu kadar musırrane ilişiyorlar.
Ben de diyorum ki: On vecihle kanunsuz, bu kadar musırrane hastalığım zamanda iktidarım harici beni mahkemeye vermenin sebebi, Rehberin vatana, millete, âsâyişe pek büyük faydası olduğu için, anarşilik ve dinsizlik hesabına ilişiyorlar diye ihtimal veriyorum.
Şimdi bu kanun namına garazkârane kanunsuzluk hesabına beni cebren, zorla İstanbul’a Mahkemeye sevk etmekte, benim çok ihtiyarlık, zafiyetim ve zehirli şiddetli hastalığım kat’iyen tıbben, fennen mazeret-i kat’î olduğu gibi, dört defa o

Lügat Sözlük

BERÂAT - Heybetlilik, büyüklük, sağlamlık, dayanıklılık, kavîlik; ilim, cesâret ve diğer güzel vasıflarda emsâlinden üstünlük.

BES - Yeter, yeterli.

BÎÇARE - Çaresiz, zavallı.

BİNÂEN - Bağlı olarak, dayanarak, -den dolayı, bu sebepten.

CEBREN - Zorla, zoraki. Mecburî.

CELB - Kendi tarafına çekmek, götürmek, kazanmak ,elde etmek.

DÂHÎ - Eşine ender raslanır hârikulade zeki.

DAHİ - Koşul bildiren eylemlerden sonra gelerek koşulun geçerli olmadığını bildirir, bile.

DÜNYEVÎYE - Dünyaya âit fayda.

EMNİYET - Güvenlik, asayiş.

FENNEN - Fence, fenne uygun olarak.

GARAZKÂRÂNE - Garaz edercesine, kin besleyerek.

HARİCÎ - Dışa âit, bilgi dışı.

HÂŞİYE - Dipnot.

HİÇ - Yok olan, yok denecek kadar az olan; değersiz kıymetsiz.

İHTİMÂL - Mümkün olma.

İNTİŞAR - Yayılmak, dağılmak; üremek.

İSPAT - Doğruyu delil göstererek meydana koyma.

İSTİFÂDE - Yararlanma, faydalanma.

İTİRAZ - Kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma.

KÁNUN - Yasa. Emir ve yasaklar.

KÁNUNEN - Kanuna göre.

LİLLÂH - Allah için.

MÂNÂ - Anlam. İçyüz.

MÂNİ - Engel.

MUHÂFAZA - Korumak.

MÜSÂDERE - Toplatma, elden alma.

MUSIRRÂNE - Israrla.

MÜSTESNÂ - Ayrı muâmeleye tâbî tutulan, kaide dışı bırakılmış olan.

NÜFÛZ - Sözü geçer olmak, sözü dinlenmek; bir yere işleyip geçmek.

NÜSHA - Yazılı şey, yazılı bir şeyden çıkarılan suret.

REHBER - Yol gösteren.

RİSÂLE - Mektup, küçük kitap.

SÂİR - Başkası, diğeri, birşeyden geri kalan, maadâ.

SEVK - Önüne katıp sürme.

ŞEVK - Çok şiddetli arzu, neş`e. Moral.

TÂB - Basma, baskı.

TEMYİZ - Birbirinden ayırma, seçme, fark etme.

TETKİK - İnceleme, araştırma.

VESİKA - Senet, inanılacak sağlam delil.