Muhakemat - Mukaddeme

Gösterim

küçült - kapat X
Mukaddeme


Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir. Birinci Makale, unsur-u hakikatin veyahut bazı mukaddemat ve mesaille İslâmiyete saykal vurmanın beyanındadır. İkinci Makale, unsur-u belâgatı keşfeder. Üçüncüsü, unsur-u akideyle ecvibe-i Japoniye beyanındadır. Kitaplar ise, Kur’ân’da işaret bulunan ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz ve ilmü’l-beşeri tahkikle bir nevi tefsirdir.

Birinci makale


Maksada uruc etmek için mukaddemelerden istimdad etmek, ehl-i tahkikin düsturlarındandır. Öyleyse, biz de on iki basamaklı bir merdiven yapacağız.

Birinci mukaddeme

Takarrur etmiş usuldendir: akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. fakat o akıl, akıl olsa gerektir.

Lügat Sözlük

ÂKIL - Akıllı.

FÂKAT - Yoksulluk, fakirlik.

İTİBAR - Ehemmiyet vermek; hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek, şeref, haysiyet, bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.

MUKADDEMÂT - Başlangıçlar, hazırlıklar.

MUKADDEME - Giriş, ilk söz, başlangıç, önde gelen.

NÂKİL - Nakleden, taşıyan.

NEVÎ - Çeşit ile alâkalı; cinse ait.

TAKARRÜR - Yerleşme, yerine oturma, kararlı hâle gelme.

TEÂRUZ - Birbirine zıtlık, muâraza.

TEVİL - Bir fikir veya sözden bir başka mânâ çıkarmak; anlaşılması zor olan âyet ve hadîslerde ne kast edildiğini ve ince mânâları bildirme.

URUC - Yukarı çıkmak, yükselmek.