Muhakemat - Fihrist

Gösterim

küçült - kapat X
Fihrist
Giriş bölümü sayabileceğimiz bu kısımda bu kitabın yazılma sebebi ve faydaları anlatılmaktadır.
Mukaddeme
Bu eser üç makale üzerine tertip edilmiştir
Birinci Makale: Unsuru’l- hakikat
İkinci Makale : Unsuru’l- belagat
Üçüncü Makale : Unsuru’l- Akîde
Birinci Makale
On iki mukaddeme ile sekiz meseleden ibarettir.
Birinci mukaddeme
Bu mukaddemede Kur’an’ın esas maksatları sayılmakta ve bu maksatlardan ayrı olan Ay, Güneş, yıldızlar gibi kâinatla alâkalı bahislerin, Kur’an’da ne gibi gayelerle zikredildiği anlatılmaktadır.
İkinci mukaddeme
Bu mukaddemede insanların maddî bilgilerinde telahuk-u efkâr ve tedricî tecrübeler sayesinde bir meylü’t-terakki olduğu izah edilmekte; ayrıca maddî ilimlerle mânevî ilimler arasındaki fark ortaya konmaktadır.
Üçüncü mukaddeme
Bu mukaddemede de, İsrailiyât ve Yunan felsefesinin bir kısmının, bazı İslâmî ilimlerin içine nasıl girdiği ve din süsüyle görünerek fikirleri nasıl ihtilale verdiği gayet mânidar bir şekilde tahlil edilmiştir.
Dördüncü mukaddeme
Şöhretin. insanın malı olmayan şeyi insana nasıl mal ettiği ; bu yüzden de ne gibi hurâfat kapıları açıldığı etraflıca izah edilmektedir.
Beşinci mukaddeme
Bu mukaddemede, mecaz ve teşbihlerin. Zamanla

Lügat Sözlük

AKÎDE - inanç; îmân.

BELÂGAT - Hitap ettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakîkatlı söz söyleme sanatı, hâlin gerektirdiğine uygun söz söylemek.

EFKÂR - Fikirler, düşünceler.

ESER - Yapı, birinin meydana getirdiği şey, kitap; birşeyin varlığına işaret eden iz.

FİHRİST - Bir kitabın içinde bulunan şeyleri sıra ile gösteren liste.

GAYET - Çok, pek çok.

HAKİKAT - Gerçek.

HURÂFÂT - Aslı esâsı olmayan bâtıl rivâyetler, batıl inanışlar.

İSRÂİLİYÂT - Zamanla doğruluğunu kaybetmiş, yahudilikten kalma hikâyeler, hâdiseler. İsrailoğullarına mahsus hikâyeler.

İZAH - Açıklamak.

MADDÎ - Madde ile alâkalı.

MÂNEVÎ - Mânâya âit, maddî olmayan.

MÂNİDAR - Bir mânâ ifâde eden, nükteli, ince mânâlı.

MECÂZ - Benzetme. Dolayısıyla ve benzetme ile isimlendirme.

MUKADDEME - Giriş, ilk söz, başlangıç, önde gelen.

TAHLİL - Müşkül bir meseleyi halletme; değerlendirme; ayırma, ayrılma.

TEDRİCÎ - Derece derece, yavaş yavaş.

TERTİP - Düzenleme, sıralama.