Divan-ı Harb-i Örfi - Divan-ı Harb-i Örfi

Gösterim

küçült - kapat X

[Yarım asır evvel tab edilen bu müdafaayı, şimdi bu asra daha muvafık gördük. güya o zamandan elli sene sonra, bir hiss-i kablelvuku ile bir nevî ihbar-ı gaybî olarak hayat-ı içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlere temas ettiğinden neşredildi.]

Lügat Sözlük

ALÂKADAR - Alâkalı, ilgili.

GAYBÎ - Gaybe âit ve onunla ilgili; hazırda olmayan, görünmeyenlere âit; âhirete âit.

GÜYÂ - Sanki.

MUVÂFIK - Uygun olan, uyan, kabullenen.

NEVÎ - Çeşit ile alâkalı; cinse ait.

TÂB - Basma, baskı.

TEMAS - Değmek.