Divan-ı Harb-i Örfi - Hatime

Gösterim

küçült - kapat X
Hâtime

Vatandaşlarıma ve kardeşlerime burada birkaç söz söylemezsem, bence bahis nâtamam kalır.
Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim! beş yüz senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. Yoksa, sahrâ-yı vahşette yatmakla gaflet sizi yağma edecektir.
Hikmet denilen makine-i âlemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum âleme uzanan ve dal budak salan kanun-u nurânî-yi İlâhiyenin müessisi olan hikmet-i İlâhiye, ufk-u ezelden kaderin parmağını kaldırmış, size emrediyor ki: tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle, yani İslâmiyet milliyetiyle tevhid ve mezc ederek, zerratın câzibe-i cüz’iyeleri gibi bir cazibe-i

Lügat Sözlük

BAHİS - Bahsedilen konu.

BES - Yeter, yeterli.

CİHANGİR - Savaşçı, savaş kahramanı.

GAFLET - Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık; nefsine uyarak Allah`ı ve emirlerini unutmak.

HAMİYET - Mukaddesatı,milletin haklarını, nâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve titizlik.

HÂTİME - Son. Netice.

HİKMET - Felsefe, ilim; gayeli olma, faydalılık.

KATRE - Damla, yağmur taneleri. Risâle ismi.

MEZC - Katma, kaynaştırma, karıştırma, birleştirme.

MÜTEFERRİK - Çeşitli, kısım kısım, başka başka, dağınık.

NÂTAMAM - Tamamlanmamış.

TEFRİKA - Ayrılık, bölünme.

TEVHİD - Birleme, Allah`ın bir olduğuna ve Ondan başka İlâh olmadığına inanma.

UMUM - Hep, bütün, cümle, herkes.

ZÂYİ - Elden çıkan, kaybolan, zarar, ziyan, kayıp.