Divan-ı Harb-i Örfi - İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi

Gösterim

küçült - kapat X
Kırk altı sene evvel tab edilen *

İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi


Mukaddeme

Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi. Vaktâ ki itidal, istikamet; irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep yaptı.

Ey şu şahadetnamemi temaşa eden zevat! Lütfen ruh ve hayalinizi misafireten, yeni medeniyete karışmış asabî bir bedevî talebenin hal-i ihtilâlde olan ceset ve dimağına gönderiniz. Tâ tahtie ile hatâya düşmeyiniz.* Bu tarih 1954 senesine aittir.

Lügat Sözlük

ASABÎ - Sinirli, öfkeli.

BEDEVÎ - Göçebe hayatı yaşayan.

CESET - Ölü.

İLTİBAS - Birbirine benzeyen şeylere şaşırıp birbirine karıştırmak, yanlışlık, karışıklık.

İRTİCÂ - Geriye dönme, eski hayat tarzına dönmek.

İSTİBDAT - Kanuna ve nizâma tâbî olmayan, keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

ÎTİDÂL - Denge, istikamet. Soğukkanlılık. Emin olma hâli.

MEKTEP - Okul; yazı yazacak yer.

MUKADDEME - Giriş, ilk söz, başlangıç, önde gelen.

TÂB - Basma, baskı.

TAHTİE - Yanlışını göstermek.

TEMÂŞÂ - Hoşlanarak bakmak, seyretmek, ibretle bakmak.

VAKTÂ - Ne zaman, ne vakit (ki).

YÂD - Anma, hatırlama, hatırda tutmak.