Hutbe-i Şamiye - Hutbe-i Şamiye´nin Birinci Zeylinin Zeylinden Son Parçadır

Gösterim

küçült - kapat X
Hutbe-i Şâmiye’nin birinci zeylinin zeylinden son parçadır
(31 Mart hâdisesinde isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve musibeti yüzden bire indiren iki derstir ki dinî ceridelerde 1325’de neşredilmiştir.-Milâdî 1909)
Kahraman askerlerimize
Ey şanlı asâkir-i muvahhidîn! Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslâmiyeti iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar!
Cemal ve kemaliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en müşevveş bir zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız ve kuvvetiniz itaattir. Bu meziyet-i mukaddeseyi en ufak âmirinize karşı bile irae ediniz. Otuz milyon Osmanlı

Lügat Sözlük

CEMÂL - Güzellik, yüz; Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsânı ile tecellisi; hak ile söylenen güzel söz; hüsün.

İNTİZAM - Tertib, düzen, nizam üzere olmak.

İRÂE - Göz önüne koyma, gösterme.

İSYAN - Baş kaldırmak, söz dinlememek, ayaklanmak.

MUHTEŞEM - İhtişamlı, göz alıcı.

MUKADDES - Kudsî, temiz, pâk, ârî.

MÜŞEVVEŞ - Karmakarışık, düzensiz, anlaşılmaz.