Hutbe-i Şamiye - Cemiyetlere İhtar-ı Mühim

Gösterim

küçült - kapat X
Cemiyetlere ihtar-ı mühim

Şimdi cemiyetimiz bir hükûmet-i meşruta-i meşruadır. Hükûmet içinde hükûmetin zararı görüldü. Seviye-i irfan bir olmadığından, fırkalarda husumet, taassup ve taraftarlık intaç eder. Tabiî o kuvveti istimal ile siyasete karışacak ve umumî idarede herkesçe lezzetli olan tahakkümatı yapacak sahib-i ağraza müsait bir zemin olur. Binaenaleyh, bizdeki fırkaların şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır. Lâkin bir şirkette veya münevverü’l-fikir ve bîtaraf mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve irşaddan menfaat olabilir. Şimdi hükûmet-i meşruamız asıl büyük cemiyettir.
Bediüzzaman said Nursî
• • •

Lügat Sözlük

BEDİÜZZAMAN - Zamanın eşsiz güzeli.

BİNÂENALEYH - Bunun üzerine, bundan dolayı.

BÎTARAF - Tarafsız.

GAYET - Çok, pek çok.

HUSÛMET - Düşmanlık. Kin beslemek.

İNTÂC - Netice verme, doğurma.

İRFAN - İlim, bilgi, anlayış.

İSTİMÂL - Kullanma.

LÂKİN - Fakat, ancak.

MENFAAT - Fayda.

MÜHİM - Önemli, ehemmiyetli.

NASİHAT - Öğüt.

SAÎD - Memnun, mutlu.

TABİÎ - Normal. Kendiğinden. Tabiatının gereği.

UMÛMİ - Genel.

ZEMİN - Yer; yüzey, satıh.