Hutbe-i Şamiye - Arabi Hutbe-i Şamiyenin Mukaddimesidir

Gösterim

küçült - kapat X
Arabî Hutbe-i Şâmiye’nin MukaddimesidirAziz, sıddık kardeşlerim,
Kırk sene evvel Şam’daki Cami-i Emevîde, Şam ulemasının ısrarıyla, içinde yüz ehl-i ilim bulunan on bin adama yakın bir azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatleri, bir hiss-i kablelvuku ile Eski said

Lügat Sözlük

ARABÎ - Arapça,arab`a ait arapla ilgili.

AZÎM - Büyük.

AZÎZ - İzzetli, çok izzetli, mânevî kuvvet ve kudret sahibi mağlûp edilmesi mümkün olmayan ve dâima galip olan mânâsında Allah`ın bir ismi.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SIDDÎK - Doğruluktan aslâ tâviz vermeyen. İnandıklarını harfiyen yaşayan kimse.

YAKÎN - Hiç bir şekilde şüphe edilmeyecek derecede kesin olan ilim, bilgi.