Hutbe-i Şamiye - Hutbe-i Şamiye´nin Zeylinin Zeyli

Gösterim

küçült - kapat X
Hutbe-i Şâmiye’nin
Zeylinin Zeyli(Kırk iki sene evvel dini certdeler de neşredilen Said’in makâlesidir.)

Yaşasın Şeriat-ı Garrâ!..

26 Şubat 324
Dinî Ceride, 73.
Mart 1909

Ey meb’usân!
Uzunluğu ile berâber gâyet mûciz bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zîrâ itnâbında îcaz var. Şöyle ki:
Meşrûtiyet ve kânun-u esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kânunda cem’-i kuvvet, bu ünvan ile berâber, asıl Mâlik-i Hakikî ve sâhib-i

Bu târih 1951 senesine âittir

Lügat Sözlük

CERÎDE - Gazete.

GAYET - Çok, pek çok.

HAKİKÎ - Gerçek.

İCÂZ - Az sözle çok mânâlar anlatma; veciz söyleme.

MEŞRÛTİYET - Bir hükümdarın başkanlığı altındaki millet meclisi ile idâre edilen devlet sistemi.

MEŞVERET - İşlerin konuşup anlaşma yoluyla halledilmesi.

ÜNVAN - İsim, lâkap, nâm, ün.