Hutbe-i Şamiye - Yaşasın Şeriat-ı Âhmedi (a.s.m)

Gösterim

küçült - kapat X
Yaşasın Şeriat·ı Ahmedî (a.s.m.)


5 Mart 1325 (18 Mart 1909)
Dinî Ceride, No: 77
Şeriat-ı Garra, kelâm-ı Ezelîden geldiğinden ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin istibdâd-ı rezîlesinden selâmetimiz, İslâmiyete istinat iledir. O hablü’l-metîne temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek îmandan istimdat iledir. Zira, Sâni-i âleme hakkıyla abd ve hizmetkâr olanın halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes. kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ile muvazzaftır.
Ey evliyâ-yı umur! tevfik isterseniz, kavanîn-i âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlikle cevab-ı red alacaksınız. Zira, mâruf

Lügat Sözlük

ABD - Kul,köle.

CERÎDE - Gazete.

EKBER - En büyük.

HİZMETKÂR - Hizmetçi.

İHYÂ - Diriltme, hayat verme.

İSTİFÂDE - Yararlanma, faydalanma.

İSTİMDAT - Yardım isteme; medet umma.

MÂRUF - Bütün mahlûkát tarafından bilinip tanınan Allah.

RED - Kabul etmeme.

TAHALLÛK - Ahlâklanmak.

TEMESSÜK - Yapışma, sarılma, sıkıca tutma.

TENEZZÜL - İnme, düşme.

TEVFÎK - Allah`ın yardımı, başarılı kılması.