Hutbe-i Şamiye - İhtar-ı Mahsus

Gösterim

küçült - kapat X
İhtar-ı mahsus

Gazeteci denilen huteba-i umumî iki kıyas-ı fâsidle milleti bataklığa düşürtmüştür.
Birincisi: Vilâyatı, İstanbul’a kıyas ederek... Halbuki elifbayı okumayan çocuklara felsefe dersi verilse sathî olur.
İkincisi: İstanbul’u Avrupa’ya kıyas etmişler. Halbuki, bir erkek, kadının kametinden istihsan ettiği libası giyinse maskara ve rezil olur.
Said Nursî

• • •

Lügat Sözlük

FELSEFE - Madde ve hayatı başlangıç ve gaye bakımında inceleyen ilim. Felsefe dîne dayandığında hakîkati bulmuş, sırt çevirdiğinde de çelişkiler içerisinde kalmıştır.

İSTİHSAN - Beğenme, güzel bulma.

KIYAS - Benzetme, karşılaştırma, mukayese etme.

MAHSUS - Ayrılmış, tâyin edilmiş yalnız birine âit olan, hususîleşmiş.

MAHŞÛŞ - İçine girilmiş, buğzedilmiş, karalanmış.

MASKARA - Eğlendirici ve güldürücü.

REZİL - Alçak, âdi, utanmaz, hayâsız, soysuz.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SATHÎ - Derinliğine dalmadan, görünüşe göre, üst kısım, satıhta.

UMÛMİ - Genel.