Sünuhat - Bir Kaç Vecize

Gösterim

küçült - kapat X
Birkaç vecizeler

• Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.

• Merak, ilmin hocasıdır.

• İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

• Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

• Acz, muhalefetin menşeidir.

• Zaaf, gururun madenidir.

• Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.

• Tenasüp, tesanüdün esasıdır.

• Temasül, tezadın sebebidir.

• Müsavatsız adalet, adalet değildir.

• Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adâvetidir. *

• • •* Avrupa’ya muhabbetimiz gibi.

Lügat Sözlük

ÂCZ - Güçsüzlük, kudretsizlik.

GADDARÂNE - Zâlimcesine, hiddet ederek.

MEŞRÛ - Helâl, İslâma uygun, haram ve yanlış olmayan.

TEMÂSÜL - Birbirine benzeme.

ZAAF - Zayıflık, iktidarsızlık, kudretsizlik.