Mektubat - Yirmi Yedinci Mektup

Gösterim

küçült - kapat X

-1-
-2-
-3-
-4-

YİRMİ YEDİNCİ MEKTUP
Bu Mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letâfetli, güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin Üstadlarına ve Bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur’un mütalâasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup, bu mecmuanın üç dört misli kadar büyüdüğü için, bu mecmuaya ilhak edilmemiştir. Müstakillen, Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikaları olarak neşredilmiştir.

1 Allahım! "Mü’minin mü’mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan binâ gibidir." (Buharî, Salât: 88; Edeb: 36; Mezâlim: 5; Müslim, Birr: 65; Tirmizî, Birr: 18; Nesâî, Zekât: 67; Müsned, 4:405, 409.) buyuran zâta ve âl ve ashabına salât ve selâm et.

2 "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. muhakkak ki ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Sensin." bakara Sûresi: 2:32.

3 "Dediler: Bizi buna eriştiren Allah’a hamd olsun; yoksa Allah hidayet etmeseydi, biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler." A’râf Sûresi: 7:43.

4 Ey kavmi içinde Nuh’un duasına icabet eden, ey düşmanlarına karşı İbrahim’e yardım eden, ey Yusuf’u tekrar Yakub’a kavuşturan, ey Eyyüb’den zararı kaldıran, ey Zekeriya’nın duasına cevap veren, ey Yunus ibni Mettâ’nın tevbesini kabul eden Allahım! Bu müstecap duaların sahiplerinin hürmetine, beni, bu risalenin naşirini ve arkadaşlarını ins ve cin şeytanlarının şerlerinden muhafaza etmeni, düşmanlarımıza karşı bize nusret vermeni, bizi nefislerimize terk etmemeni, sıkıntılarımızı kaldırmanı ve kalblerimizin ve onların kalblerinin hastalıklarına şifa vermeni Senden istiyoruz. Âmin, âmin, âmin.

Lügat Sözlük

ÂL - Sülâle, soy, hânedan.

ÂMİN - #Yâ Rabbi! Kabul eyle!# mânâsında bir duâ.

BAKARA - Dişi sığır, inek.

BARLA - Isparta`nın bir ilçesi, Bediüzzaman Hazretlerinin 1926-1934 yılları arasında, sekiz yıl sürgün olarak kaldığı ve Risâle-i Nurların büyük bir kısmını telif ettiği yer.

BİNÂ - Yapma, tesis etme, kurma.

CİN - Bir cins ateşten yaratılmış olup tıpkı insanlar gibi imtihana tâbi akıllı ve şuurlu varlık.

HAKİKAT - Gerçek.

HAMD - Allah`a hamd etme; Onu övme,medhetme, şükür.

HİDÂYET - Doğru inanç ve yaşayış üzere olmak.

İBNİ - Oğlu.

İCÂBET - Kabul olma, kabul etme, katılma.

İFÂDE - Söz, anlatım.

İLHAK - Eklemek, ilâve etmek, katmak.

İLMÎ - İlme âit ve ilimle ilgili; ilme uygun.

İNS - İnsanlar.

MUHÂFAZA - Korumak.

MUHAKKAK - Hakîkatı ve gerçeği belli olmuş, doğru.

MÜSLİM - Hicri 204-261, Miladi 820-875 yılları arasında yaşamıştır. Hadis âlimidir. İçinde 2775 sahih hadis bulunan ve 15 senede vücuda getirdiği Sahih-i Müslim adlı eserin sahibidir.

NUSRET - Cenâb-ı Hakk`ın yardımı. Başarı, zafer.

SALÂT - Namaz.

SELÂM - Bütün korkulardan emîn olma; Allah`ın rızâsına erişmek için mü`minlerin birbirlerine yaptığı duâ.

ŞİFÂ - Hastalıktan iyi olma, iyileşme.

TENZİH - Allah`ı her çeşit kusur, noksan ve ortaktan uzak bilip söylemek.