Lemalar - Yirmi Üçüncü Lem´a

Gösterim

küçült - kapat X
YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM’A

Tabiat Risalesi

On Yedinci Lem’anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem’a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîrüzeber ediyor.

İHTAR: Şu Notada, tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden Dokuz muhal ile beyan edilmiş. sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle, bâzı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birden bire, "Bu kadar zâhir ve âşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl filozoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar?" hatıra geliyor.

Evet, onlar mesleklerinin içyüzünü görememişler. Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki, yazılmış herbir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı mâkul Haşiye hülâsa-i mezhepleri ve mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gayet bedihî ve katî bürhanlarla, şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım.Şu âyet-i kerime, istifham-ı inkârî ile, "Cenâb-ı hak hakkında şek olmaz ve olmamalı" demekle, vücud ve vahdâniyet-i İlâhiye bedâhet derecesinde olduğunu gösteriyor."Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?" (İbrahim Sûresi: 14:10)
Haşiye: Bu risalenin sebeb-i telifi, gayet mütecavizâne ve gayet çirkin bir tarzla, hakaik-i imaniyeyi tezyif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur’ân’a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl mezheplilere yedirdi. Yoksa, Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir.

Lügat Sözlük

ÂKIL - Akıllı.

ÂŞİKÂRE - Açıktan..

BÂTIL - Gerçek olmayan,sahte, hurafe, hak olmayan.

BEDÂHET - Açıklık. Belli, açık.

BEDİHÎ - Ap açık, belli.

BEYÂN - Açıklama; izah; anlatma.

BİNÂEN - Bağlı olarak, dayanarak, -den dolayı, bu sebepten.

GALÎZ - Çirkin, terbiye dışı.

GAYET - Çok, pek çok.

HAK - Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

HÂŞİYE - Dipnot.

HURÂFE - Uydurma, bâtıl inanış, yalan hikâye.

İSPAT - Doğruyu delil göstererek meydana koyma.

İZAH - Açıklamak.

KATÎ - Kesin.

KISMEN - Bir bölüm olarak.

LÂAKAL - En az, hiç değilse, en azından.

MÂKUL - Normal, akla yakın, akla uygun.

MEŞHUR - Ünlü, bilinen.

MUHÂL - İmkânsız; olması mümkün olmayan.

MUHÂLLER - Yanlışlar, aykırılıklar.

MUHTASAR - Kısaltılmış, özet, hulâsa.

MÜNKİR - İnkârcı, kabul etmeyen.

MÜSTEKREH - Tiksinilen. İğrenç. Çirkin.

MÜTECÂVİZÂNE - Tecâvüz edercesine. Saldırarak.

SÂİR - Başkası, diğeri, birşeyden geri kalan, maadâ.

ŞEK - Şüphe, tereddüt.

TABİAT - Yaratılış, huy, karakter. Kainatta cereyan eden fiiller arasındaki bağı kuran ve düzeni sağlayan, Cenab-ı Hakk`ın yaratılış kanunları.

TAFSİLEN - Etraflıca bilgi vererek.

TAZAMMUN - İçinde bulundurma, içine alma, ihtivâ etme, muhît olma.

TEZYİF - Çürütme, küçük düşürme, küçük görme, alaya alma.

VÜCUD - Mevcut olma. Var olmak.

ZÂHİR - Görünen, açık, dış yüz.

ZARÛRÎ - Mecburî, vazgeçilmez, karşılanması zorunlu ihtiyaç.