Lemalar - Dua

Gösterim

küçült - kapat X
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’cızü’l-Beyânın hürmetine ve Resul-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, şerefine, Lem’alar mecmuasını bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü’l-Firdevste saâdet-i ebediyeye mazhar eyle! Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffak eyle. Âmin. Ve defter-i hasenatlarına, Lem’alar mecmuasının herbir harfine mukâbil bin hasene yazdır! Âmin. Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle! Âmin.
Yâ Erhame’r-Râhımîn! umum Risâle-i Nur, şâkirdlerini iki cihanda mes’ud eyle! Âmin. İnsî ve cinnî, şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle! Âmin. Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtını affeyle! Âmin.

umum NUR ŞÂKİRDLERİ
NAMINA
Said Nursî

Yâ Allah! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Adl! Yâ Kuddûs!

Lügat Sözlük

ÂCİZ - Güçsüz, kuvvetsiz.

BÎÇARE - Çaresiz, zavallı.

CİNNÎ - Cinlere âit ve onlarla ilgili.

HASENE - İyilik, güzellik, hayırlı amel; Allah rızâsına uygun iş.

İHLÂS - Yapılan ibâdet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakîki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızâsını esas maksat edinmek.

İHSAN - İyilik etmek, bağışta bulunmak.

İNSÎ - İnsana ait ve onunla ilgili.

MAZHAR - Nâil olma, şereflenme, kavuşma, ortaya çıkma ve görünme yeri.

MÜBÂREK - Bereketlenmiş, uğurlu, hayırlı.

MUHÂFAZA - Korumak.

MUKABİL - Karşı, karşılık olarak, bedel.

MUVAFFAK - Başarılı.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SEBAT - Dayanmak, kararlı olmak.

UMUM - Hep, bütün, cümle, herkes.