Şualar - İkinci Şuâ

Gösterim

küçült - kapat X
İKİNCİ ŞUA

Eskişehir hapsinin son meyvesi

Otuz Birinci Lem’a’nın İkinci Şuâı


On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi’nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih ederken, İmân ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.

Said Nursî"Allahu Ehad" ism-i âzamına dair yedinci nükte-i âzam ve altı İsm-i âzamın altı nüktesinin yedincisi.

İhtar:

Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden, kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyveyi ve âhirdeki Hâtimeyi ve Hâtime’den iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle.1- rahman ve rahim olan Allahın Adıyla.

Lügat Sözlük

ÂZAM - En büyük.

DÂİR - Ait, ilgili.

GAYET - Çok, pek çok.

ÎMÂN - İnanmak, îtikad; Resûl-i Ekremin (a.s.m.) tebliğ ettiği inanılması gerekli esasları tasdik etmekten doğan bir nurdur.

İNKİŞÂF - Gelişme, açılma, keşfetme, meydana çıkma; terakkî etme.

KIYMETTAR - Değerli, pahalı, kıymetli.

MAATTEESSÜF - Üzülerek; üzüntüyle ifâde etmek gerekir ki.; yazıklar, teessüfler olsun; ne yazık ki.

MÜHİM - Önemli, ehemmiyetli.

MÜTÂLÂA - Bir işi düşünme; okuma; tetkik etme, etraflıca düşünme.

RAHÎM - Sonsuz merhamet sahibi Allah.

RAHMÂN - Sonsuz merhamet ve şefkatle bütün varlıkları rızıklandıran Allah.

RİSÂLE - Mektup, küçük kitap.

SAÎD - Memnun, mutlu.

ŞUÂ - Bir ışık kaynağından uzanan ışık hüzmesi.

TASHİH - Düzeltmek, yanlışlardan arındırmak.

TEBYİZ - Temize çekme, ağartma, beyazlatma.

TEENNÎ - Tedbirli, ağır ve akıllıca hareket etme; düşünerek iş yapma.

TELİF - Kitap yazma; eser, kitap.

TEVHİD - Birleme, Allah`ın bir olduğuna ve Ondan başka İlâh olmadığına inanma.