Mesnevi-i Nuriye - Şemme

Gösterim

küçült - kapat X
ŞEMME

Hidayet-i Kur’aniyyenin nesimindenİ’lem eyyühe’l-aziz! şu alem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envaiyle La ilahe illa diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor.

Ve o tabakatla enva, bütün erkanıyla La rabbe illa diye ilan-ı şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor.

Ve o erkan bütün azasıyla La malike illa diye şehadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza eder.

Ve o aza, bütün eczasıyla La müdebbire illa diye şehadet eder. Çünkü aralarında teavün ve tedahül vardır.

Ve o ecza, bütün cüz’iyatıyla La mürebbiye illa diye olan şehadetini ilan eder. Çünkü, aralarındaki tevafuk, kalemin bir olduğuna delalet ediyor.

O cüz’iyat bütün hüceyratıyla La mutasarrife fi’l-hakikati illa diye şehadet eder.

Ve o hüceyrat bütün zerratıyla La nazime illa diye ilan-ı şehadet eder. Çünkü, cevahir-i fert arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder.

Ve o zerrat bütün esiriyle La ilahe illa cevheresiyle ilan-ı tevhid eder. Çünkü, esirin besateti, sükünu, intizamla emr-i Halıka sür’at-i imtisali böyle iktiza eder.Peygamberlerin Efendisi Muhammed’in risaletini alemlere rahmet kılan Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah, ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin.

Lügat Sözlük

ÂL - Sülâle, soy, hânedan.

ALEM - Bayrak, işaret, nişan.

ÂLEM - Dünya, kâinat,evren.

ÂZÂ - Üye; organ, bedenin her bir uzvu.

DELÂLET - Delil olmak, yol göstermek, doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.

ECZÂ - Cüz`ler, bölümler, parçalar; bir ilâcın tesirli maddesi.

ENVÂ - Çeşitler, türler, cinsler, nevîler.

ERKÂN - Rükünler, esaslar.

HAMD - Allah`a hamd etme; Onu övme,medhetme, şükür.

- Arapçadaki #O# mânâsına gelen bir zamirdir ki, #Allah# için kullanılır.

HÜCEYRÂT - Hücreler.

İKTİZÂ - Gerekme, gerektirme, lazım gelme, işe yarama, icab etme.

İLÂN - Açıklamak, ilân etmek, herkese duyurmak.

İLLÂ - Ancak, meğer.

MÜŞÂBEHET - Benzeme, benzeyiş.

RAHMET - Şefkat etmek, merhamet etmek, esirgemek.

ŞEHÂDET - Şâhitlik; Allah tarafından Peygamberimize bildirilen herşeyi kabul ve tasdik etme.

ŞEMME - Koklama, bir defa koklama. Risâle ismi.

TABAKAT - Tabakalar, katlar, makamlar.

TEÂVÜN - Yardım etme, yardımlaşma.

TEDÂHÜL - İç içe olmak. Birbirine dahil olmak.

TEMÂSÜL - Birbirine benzeme.

TEVÂFUK - Uygunluk, rastlama, aynı zamanda bulunma.

TEVHİD - Birleme, Allah`ın bir olduğuna ve Ondan başka İlâh olmadığına inanma.

TEVHÎDÎ - Tevhîde dair.

ZERRÂT - Atomlar, zerreler.