Barla Lâhikası - Mahrem Bir Suale Cevaptır

Gösterim

küçült - kapat X
Mahrem bir suale cevaptır

Şu sırr-ı inâyet, eskiden mahremce yazılmış, On Dördüncü Sözün âhirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve lâyık mevkii burasıymış ki, gizli kalmış.

Benden sual ediyorsun: "Neden senin Kur’ân’dan yazdığın Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazan bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor."

Elcevap: Haşiye Şeref, i’câz-ı Kur’ân’a ait olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâpervâ derim:

Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, iz’andır. tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki:

Eski zamanda, esâsât-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi. fakat şu zamanda, dalâlet-i fenniye elini esâsâta ve erkâna uzatmış olduğundan, her derde lâyık devâyı ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl, Kur’ân-ı Kerîmin en parlak mazhar-ı i’câzından olan temsilâtından bir şulesini, acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yazılarıma ihsan etti.

Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü’l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu. akıl ile beraber vehim ve hayal, hattâ nefis ve hevâ teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silâha mecbur oldu.

Elhasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur’âniyenin lemeâtındandır. Benim hissem, yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, devâ Kur’ân’ındır.


Said Nursi


• • •


Haşiye

Güzel bir cevaptır.

Lügat Sözlük

ÂCZ - Güçsüzlük, kudretsizlik.

ÂKIL - Akıllı.

BİLÂPERVÂ - Korkusuzca, çekinmeden.

DÂHÎ - Eşine ender raslanır hârikulade zeki.

DAHİ - Koşul bildiren eylemlerden sonra gelerek koşulun geçerli olmadığını bildirir, bile.

DÂVÂ - Tâkip edilen fikir, iddiâ

DEVÂ - İlâç, çare.

EKSER - Pek çok.

EKSERİYET - Çoğunluk.

ELHÂSIL - Kısacası, netice olarak, özetle.

FÂKAT - Yoksulluk, fakirlik.

FAKR - Fakirlik, ihtiyaç, yoksulluk, azlık, muhtaçlık.

FELİLLÂHİLHAMD - Allah`a hamdolsun, şükürler olsun.

GAYET - Çok, pek çok.

HÂSIL - Husûle gelen, çıkan, meydana gelen.

HÂŞİYE - Dipnot.

HEVÂ - Gelip geçici istek, heves, nefsin arzusu.

İHSAN - İyilik etmek, bağışta bulunmak.

İLHAK - Eklemek, ilâve etmek, katmak.

İLTİZAM - Gerekli bulmak. Taraftarlık.

İNÂYET - Yardım, lütuf.

KÂFİ - Yeterli.

KAVÎ - Kuvvetli, sağlam, metin, zorlu.

MAHREM - Gizli. Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akrabâ.

MAHREMCE - Husûsiyet arz eden, samîmi olarak.

MAKBUL - Kabul edilmiş olan, geçerli.

MÂRİFET - Bilgi, bilme, tanıma, hüner, anlatma, övme.

MERHAMETEN - Acıyarak, şefkat ederek, koruyarak.

MÜNÂSİP - Uygun, denk.

NÂDİREN - Nâdir ve az olarak, ara sıra.

NEFİS - İnsanın içinde bulunan ve kötülüğü isteyen hayvânî bir duygu.

RAHÎM - Sonsuz merhamet sahibi Allah.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SUÂL - İsteme, sorma.

TASAVVUF - Kalbi, dünyanın fâni işlerinden ayırıp, Allah sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.

TASAVVUR - Birşeyi zihinde şekillendirme; düşünce, tasarı; tasarlama.

TEMSİL - Örnek, birşeyin aynısını veya mislini yapma, benzetme.

TESİR - Etki etme. İz bırakma.

VEHİM - Belirsiz ve mânâsız korku, belirsiz düşünce.

YAKÎN - Hiç bir şekilde şüphe edilmeyecek derecede kesin olan ilim, bilgi.